Įstatymai ir nuostatai

Nekilnojamojo turto mokestis

Nuo 2006 metų sausio 1 dienos įsigaliojo naujas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (NTMĮ), pakeitęs Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą. Naujajame įstatyme praplėsta mokesčio bazė, suvienodintos mokėjimo sąlygos juridiniams asmenims, kurie nekilnojamąjį turtą turi nuosavybės teise bei tiems, kurie tokį turtą savo veikloje naudoja išsinuomavę ar kitaip perėmę iš fiziniu asmenų, nustatyta nauja turto įvertinimo tvarka.

Mokestis - juridiniams ir fiziniams asmenims

Pagal naujojo įstatymo nuostatas apmokestinamas ne tik juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, bet ir tam tikras gyventojų nekilnojamasis turtas (naudojamas individualioje ar ekonominėje veikloje bei tam tikrų paskirčių nekilnojamasis turtas).

Jeigu gyventojai savo nekilnojamąjį turtą neterminuotai arba ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduos naudotis juridiniams asmenims, tai už tokį turtą mokestį pagal naujojo įstatymo nuostatas privalės mokėti minėti juridiniai asmenys.

Be to, naujajame įstatyme numatyta, kad turto mokestinė vertė bus jo vidutinė rinkos vertė, kuri nustatoma lyginamosios vertės bei pajamų vertės metodais, taikant masinį turto vertinimo būdą. Taip turto mokestinė vertė bus nustatoma objektyviau, labiau atitiks jo rinkos kainą. Ir tik tam tikros rūšies turtas (gamybiniai pastatai, inžineriniai statiniai) bus vertinamas kaip iki šiol taikant atkuriamosios vertės (kaštų) metodą. Iki šiol visas turtas vertintas, taikant tik atkuriamosios vertės (kaštų) metodą ir tokiu būdu nustatyta mokestinė vertė ne visada atitikdavo jo rinkos kainą.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad mokestį už Lietuvos Respublikos teritorijoje turimą turtą taip pat turės mokėti ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys.

Veiklai su verslo liudijimais - išimtys

Juridiniai asmenys mokestį mokės už jiems nuosavybės teisę priklausantį nekilnojamąjį turtą, taip pat už bet kokios paskirties nekilnojamąjį turtą, neterminuotai arba ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui perimtą iš fizinių asmenų. Tai pat jeigu individualios įmonės ar ūkinės bendrijos savo veikoje naudos tų bendrijų narių ar individualių įmonių savininkų bei jų šeimos narių turtą, tai nekilnojamojo turto mokestį už tokį turtą privalės mokėti minėtos individualios įmonės ar ūkinės bendrijos.

Gyventojai pagal naujojo įstatymo nuostatas nekilnojamojo turto mokestį turės mokėti už jiems nuosavybės teise priklausančius gyvenamosios paskirties, sodų garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, mokslo poilsio paskirties, inžinerinius statinius (išvardintus NTMĮ 4 str. 1 d. 1 punkte) tik tuo atveju, jeigu tie statiniai bus naudojami ekonominėje (pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas įstatymo nuostatas) ar individualioje (pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas) veikloje.

Atkreiptinas dėmesys, kad gyventojai, turto savininkai, nekilnojamojo turto mokestį už paminėtų paskirčių statinius turės mokėti ir tuo atveju, jeigu ekonominėje ar individualioje veikloje tokį turtą naudos kiti asmenys (pvz., to turto nuomininkai).

Pagal verslo liudijimus naudojamas nekilnojamasis turtas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas nepriskiriamas individualios veiklos turtui. Todėl toks turtas (jeigu jis nebus naudojamas ekonominėje veikloje) nekilnojamojo turto mokesčiu nebus apmokestinamas.

Nustatoma vidutinė rinkos vertė

Už kitų paskirčių nuosavybės teise priklausančius statinius (neišvardintus NTMĮ 4 str. 1 d. 1 punkte, pvz., gamybinės, maitinimo, viešbučių ir kitų paskirčių statinius) gyventojai nekilnojamojo turto mokestį privalės mokėti, nepriklausomai nuo to ar tokie statiniai bus naudojami ar ne ekonominėje ar individualioje veikloje.

Taip pat reikėtų atkreiti dėmesį, kad jeigu minėti statiniai neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui bus perleisti naudotis juridiniams asmenims, tai mokestį už juos turės mokėti juridiniai asmenys.

Kaip jau buvo minėta, nekilnojamo turto mokestinė vertė bus jo vidutinė rinkos vertė, nustatyta lyginamosios vertės bei pajamų vertės metodais, taikant masinį turto vertinimo būdą. Tam tikros rūšies turtas (gamybiniai pastatai, inžineriniai statiniai) bus vertinami kaip iki šiol taikant atkuriamosios vertės (kaštų) metodą. Nekilnojamojo turto mokestinę vertę nustatys valstybės įmonė "Registrų centras" (VĮ "Registrų centras").

Be to, naujajame įstatyme nustatyta, kad mokesčių mokėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurie nesutiks su VĮ "Registrų centras" įvertinimu, galės užsisakyti individualų savo turto įvertinimą, kurį galės atlikti nepriklausomi turto vertintojai. Tuomet VĮ "Registrų centras" priims sprendimą, kokią vertę laikyti to turto mokestine verte.

Numatyti avansiniai mokėjimai

Naujajame NTMĮ nustatytas toks pat mokesčio tarifas, koks buvo iki šiol - tai yra 1 proc. to turto mokestinės vertės. Mokestinis laikotarpis - kalendoriniai metai.

Tačiau naujajame NTMĮ nustatyta kitokia, negu buvo, nekilnojamojo turo mokesčio deklaravimo ir mokėjimo tvarką. Mokesčių mokėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) NT mokesčio deklaracija apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms turės pateikti ir mokestį sumokėti metams pasibaigus, iki kitų metų vasario 1 dienos. Pagal iki 2006-01-01 galiojusį Juridinių asmenų nekilojamojo turto mokesčio įstatymą mokesčio deklaracija buvo pateikiama iki einamųjų metų kovo 1 dienos.

NTMĮ taip pat numatyta, kad juridiniai asmenys metų eigoje turės mokėti avansinius mokesčius, po 1/4 metinės mokesčio sumos, tris kartus per metus (iki kovo 31, birželio 30 ir rugsėjo 30 dienos). Tačiau juridiniai asmenys avansinius mokesčius turės mokėti tik už kiekvienų metų sausio 1 d. nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą ir tik tuo atveju, jeigu metinė mokesčio suma už šį turtą bus didesnė kaip 1500 Lt. Avansinių mokesčiai nebus deklaruojami. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad fiziniams asmenims avansinių mokesčių mokėti nereikės.

Yra lengvatų

Naujajame NTMĮ mokesčių mokėtojams - tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims numatyta nemažai mokesčių lengvatų.

Fiziniai asmenys neprivalės mokėti mokesčio už nekilnojamąjį turtą, naudojamą žemės ūkio veikloje, švietimo darbe, kulto apeigų gamybai, laidojimo paslaugoms teikti.

Juridiniai asmenys neprivalės mokėti nekilnojamojo turto mokesčio už nekilnojamąjį turtą, naudojamą aplinkos, priešgaisrinei apsaugai, laidojimo paslaugų teikimui, tai pat už faktiškai nenaudojamus nepripažintus tinkamais naudoti (nebaigtus) statinius.

Taip pat bus neapmokestinamas valstybės įmonių, biudžetinių įstaigų, laisvųjų ekonominių zonų, religinių bendrovių, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, žemės ūkio subjektų, bankrutavusių įmonių nekilnojamasis turtas.

Be to, savivaldybės savo biudžeto sąskaita galės atleisti mokesčių mokėtojus (fizinius ir juridinius asmenis) nuo NT mokesčio arba jį sumažinti.

  • Juridiniai asmenys mokestį privalės mokėti ne tik už jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, bet ir už jiems neterminuotai arba ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudoti nekilnojamąjį turtą, nuosavybės teise priklausantį fiziniams asmenims (iš čia gi antroji įstatymo pusė - šio mokesčio nemokės tie fiziniai asmenys, kurie jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą daugiau nei 1 mėn. laikotarpiui perduos juridiniams asmenims).
  • Mokestis bus apskaičiuojamas pagal Nekilnojamojo turto registro išrašuose, kuriuos parengs turto vertintojas, nurodytą mokestinę vertę (ko gero, žagsėsim pirmą kartą ją pamatę).
  • Mokestis deklaruojamas. Deklaracijos teikiamos iki sekančių kalendorinių metų vasario 1 d. Taipogi mokamas avansinis nekilnojamojo turto mokestis, tačiau tai nedeklaruotina. Jei visa už nekilnojamąjį turtą mokesčio suma neviršys 1500 litų, avansinio mokesčio mokėti nereikės.
  • 7 straipsnyje išvardinta, kam nereikės mokėti mokesčio. Čia, kaip visada lengvatos taikomos tai pačiai kategorijai įmonių, kurios visur ir visada gauna lengvatas.
  • Mokesčio tarifas - 1 % turto mokestinės vertės.
    7 str. 5 dalis. Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.
  • Nekilnojamojo turto vertinimas atliekamas ne rečiau, kaip kas 5 metai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos inf.

 

           2009 © R.Kovalenko GKĮ  "Geodezija.LT"

Visos teisės saugomos